Przejdź do treści
Bezpłatna konsultacja

Polityka prywatości Aleet

Zaktualizowaliśmy naszą Politykę Prywatności, aby jeszcze lepiej chronić Twoje dane. Ostatnia aktualizacja: 26.01.2024.

Polityka Prywatności ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez RODO tj. Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Każdy, kto korzysta ze strony internetowej pod adresem www.aleet.co oraz aplikacji Aleet, powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych osób korzystających ze wskazanej wyżej strony internetowej lub aplikacji Aleet oraz wykorzystania plików Cookies i innych technologii śledzących wykorzystywanych w związku z funkcjonowaniem strony internetowej.

1. Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest ALEET Sp. Z O.O. z siedzibą w Lublinie (20-109) przy ul. Królewskiej 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000720768, NIP: 7010805080, REGON: 369567896, o kapitale zakładowym w wysokości 49 400,00 zł (dalej jako „Aleet”).
 2. Każda osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z Aleet, będącą administratorem jej danych osobowych, poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: gdpr@aleet.co  lub poprzez list wysłany na adres wskazany w ust. 1.1. powyżej.

2. Sposób przetwarzania danych

 1. Cel i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz danych podanych przez osobę, której dane dotyczą, w wiadomości e-mail, formularzu kontaktowym lub innym. Przetwarzanie danych osobowych które przetwarza Aleet, może dotyczyć w szczególności: imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej (e-mail), numeru telefonu, adresu IP komputera, a także innych danych dobrowolnie podanych.
 2. Zakres, cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przedstawione są w tabeli znajdującej się poniżej
Cel przetwarzania Zakres danych Podstawa prawna Czas przetwarzania danych
zapewnienie dostępu do strony internetowej adres IP art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy do upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z dostępem do strony internetowej
prowadzenie korespondencji w formie wiadomości elektronicznych adres e-mail, imię, nazwisko, nazwa organizacji, inne dane osobowe dobrowolnie przekazane przez osobę, której dane dotyczą art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora polegający na obsłudze zapytań oraz korespondencji kierowanej bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą do czasu zakończenia korespondencji lub wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
kontakt telefoniczny z osobami, których dane dotyczą; prowadzenie rozmów telefonicznych numer telefonu, inne dane osobowe dobrowolnie przekazane przez osobę, której dane dotyczą art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora polegający na obsłudze zapytań oraz korespondencji kierowanej bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą do czasu zakończenia rozmów lub wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
podejmowanie działań marketingowych adres e-mail art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora polegający na informowaniu o swojej działalności do czasu utraty przydatności danych lub wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
badanie ruchu na stronie adres IP, pliki cookies typu: _utma, _utmb, _utmc, _utmz, PHPSESSID art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą do czasu utraty przydatności danych lub wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą
wysyłka Newslettera adres e-mail art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy Do momentu utraty przydatności danych lub rozwiązania umowy, której przedmiotem jest wysyłka Newslettera
ochrona przed roszczeniami, kierowanie roszczeń adres e-mail, imię, nazwisko, inne dane dobrowolnie podane przez osobę, której dane dotyczą art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora polegający na ochronie przed roszczeniami oraz kierowanie roszczeń do upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z dostępem do strony internetowej oraz działaniami użytkowników w ramach strony internetowej liczonego od momentu ostatniego pobytu danego użytkownika na stronie
zawarcie umowy z Aleet imię, nazwisko, adres, adres e-mail, dane rozliczeniowe, NIP art. 6 ust. 1 lit b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy do upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z dostępem do aplikacji Aleet
zapewnienie dostępu do aplikacji Aleet login lub adres e-mail, imię i nazwisko art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy do upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z dostępem do aplikacji Aleet
automatyczne dopasowywanie języka strony do jej użytkowników adres IP, preferencje językowe użytkowników art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora polegający na obsłudze zapytań oraz korespondencji kierowanej bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą do czasu utraty przydatności danych lub wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
 1. Aleet w ramach tej strony internetowej nie przetwarza danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 2. W celu realizacji niektórych z celów przetwarzania wskazanych w tabeli powyżej Aleet może przekazywać dane osobowe do państw trzecich. W takim przypadku zawsze będzie to następować na podstawie standardowych klauzul umownych zgodnych z decyzją Komisji Europejskiej, w których zarówno Aleet, jak i jego kontrahenci zobowiązują się do zapewnienia odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa przekazywanych danych osobowych. Przed podpisaniem standardowych klauzul umownych Aleet dokonuje weryfikacji każdego ze swoich kontrahentów, który będzie mieć dostęp do danych osobowych, jak również ocenia, czy państwo, do którego trafiają dane osobowe pozwala na egzekwowanie praw oraz zapewnia osobom, których dane dotyczą, skuteczne środki ochrony prawnej.
 3. W przypadku, gdy Komisja Europejska wyda decyzję w przedmiocie stwierdzenia, że dane państwo trzecie zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, wówczas przekazywanie danych osobowych do tego państwa może następować również na podstawie tej decyzji.
 4. Jeśli nie będzie możliwym zastosowanie standardowych klauzul umownych i brak będzie decyzji Komisji Europejskiej, wówczas przekazywanie danych osobowych będzie następować wyłącznie w szczególnych sytuacjach, przez które rozumieć należy konieczność wykonania umowy, która została zawarta pomiędzy osobą, której dane dotyczą, a Aleet, lub wprowadzenie w życie środków przedumownych. Również w tej sytuacji Aleet dokonuje wnikliwej weryfikacji każdego ze swoich kontrahentów, który będzie mieć dostęp do danych osobowych osoby, której dane dotyczą, aby zapewnić ich maksymalne bezpieczeństwo.
 5. W każdym wypadku przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania kopii tych danych.

3. Odbiorcy danych

 1. Aleet może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim w celu wykonywania określonych czynności. Wówczas odbiorcami danych poszczególnych osób mogą być: dostawca hostingu dla Aleet, operator poczty elektronicznej, firma informatyczna, dostawca oprogramowania, dostawca usługi do wysyłki wiadomości e-mail, kancelaria prawna, biuro księgowe, podmioty zapewniające rozwiązania chmurowe oraz inne rozwiązania wykorzystywane przez Aleet w bieżącej działalności, które wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych.
 2. Dane osobowe zgromadzone przez Aleet mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 3. Każdy podmiot, któremu Aleet powierza do przetwarzania dane osobowe, w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej „Umowa powierzenia”) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający dane osobowe osób, których dane dotyczą w oparciu o Umowę powierzenia może przetwarzać dane osobowe tych osób, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody Aleet.
 4. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki Prywatności, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą osoby, której dane dotyczą.

4. Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do: (a) usunięcia danych osobowych zgromadzonych na jej temat zarówno z  systemu należącego do Aleet, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracowało Aleet, (b) ograniczenia przetwarzania danych, (c) przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Aleet, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, (d) żądania od Aleet dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, (e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, (f) cofnięcia Aleet zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; (g) wniesienia skargi na Aleet do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 2. Realizacja praw osób, których dane dotyczą może nastąpić w szczególności przy wykorzystaniu kanałów komunikacji, o których mowa w ust. 1.2. niniejszej Polityki Prywatności.

5. Inne dane

 1. Aleet może przechowywać zapytania http, w związku z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji osoby, której dane dotyczą  – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji na stronie Aleet i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez osobę, której dane dotyczą, jeżeli weszła na stronę Aleet przy wykorzystaniu linka, informacje o przeglądarce, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania Aleet. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu na stronie Aleet i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie pozwala na identyfikację osoby fizycznej.
 2. Aleet może korzystać z narzędzi analitycznych Google Analytics oraz innych narzędzi analitycznych, w ramach których ma dostęp do zanonimizowanych informacji na temat Użytkowników, w tym: informacji o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, czasu spędzonego na stronie internetowej przedziału wiekowego, płci, przybliżonej lokalizacji, zainteresowań, na podstawie jego aktywności w sieci Internet. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie są łączone z danymi osobowymi i nie pozwalają na ich identyfikację oraz nie są danymi osobowymi w rozumieniu przepisów RODO.

6. Bezpieczeństwo

 1. Aleet dba o bezpieczeństwo danych osobowych. W szczególności Aleet stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w tym zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL. Zbiór zgromadzonych danych osobowych przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury Aleet z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.
 2. Aleet wdrożyło również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.
 3. Niezależnie od powyższego Aleet wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia danego użytkownika szkodliwego oprogramowania (malware), jak również nieuprawnionym dostępem do danych, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, osoba, której dane dotyczą powinna stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących jej identyfikację w sieci Internet. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Aleet rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

7. Cookies

 1. W celu prawidłowego działania strony internetowej, Aleet korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są informacjami tekstowymi zapisywanymi na urządzeniu danego użytkownika (komputerze, tablecie, smartfonie), za pośrednictwem Aleet, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których dany użytkownika korzysta ze strony Aleet – są to zazwyczaj: adres serwisu, data umieszczenia, data ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.
 2. Aleet wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: (a) sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki; (b) trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki, aż do ich skasowania.
 3. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości danego użytkownika. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.
 4. Cookies Aleet są bezpieczne dla urządzenia danego użytkownika, w szczególności nie umożliwiają one przedostania się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.
 5. Pliki generowanie bezpośrednio przez Aleet nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez podmioty współpracujące z Aleet) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.
 6. Dany użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi.
 7. Przede wszystkim dany użytkownik może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji strony internetowej Aleet.
 8. Dany użytkownik może też samodzielnie usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.
 9. Aleet wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: konfiguracji strony internetowej i dostosowania zawartości stron do preferencji albo zachowania danego użytkownika; analizy i badania oglądalności, liczby kliknięć i ścieżki poruszania się po stronie w celu doskonalenia wyglądu i organizacji treści na stronie, czasu spędzonego na stronie, liczby i częstotliwości odwiedzjących stronę Aleet.
 10. Aleet wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu tworzenia anonimowych statystyk pozwalających na optymalizowanie strony internetowej, za pośrednictwem narzędzi analitycznych w postaci Google Analytics, o którym mowa w ust. 5b) powyżej.
 11. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta osoba, której dane dotyczą.
 12. Strona www.aleet.co jest zbudowana za pomocą specjalnego oprogramowania, które tłumaczy stronę internetową na dany język, aby ułatwić budowanie strony, jednocześnie wtyczka pobiera preferencje językowe danego użytkownika zapisane w jego przeglądarce internetowej. Program sprawdza ostatnio używany język, aby dopasować i zapamiętać preferencje ostatnio zalogowanego użytkownika, aby ułatwić mu dostęp do strony. Wtyczka WPML Translation Management przesyła adres e-mail, nazwę każdego menadżera, przypisanego tłumacza, a także samą zawartość do Zaawansowanego edytora tłumaczeń i do wykorzystywanych usług tłumaczeniowych.

8. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 9.02.2022.